När regeringen slår fast en ny, långsiktig strategi för den nationella cancervården får tre myndigheter i uppdrag att analysera och lämna förslag inom olika områden.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska analysera hur digitala stöd och teknik kan bidra till en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård där patienterna är mer delaktiga än i dag. Bland annat ska en hearing genomföras, och myndigheten ska formulera rekommendationer om hur digitaliseringens möjligheter bäst tas tillvara i cancervården.

Försäkringskassan ska analysera och lämna förslag på hur de kan bidra till förbättrad rehabilitering, och stötta cancerdrabbade så att de kan återgå till arbete. Som grund för uppdraget ligger projektet Flexibel sjukskrivning, som Försäkringskassans västra region drivit tillsammans med cancervården i Västra Götalandsregionen.

Socialstyrelsen ska analysera framtidens cancerscreening

Det tredje myndighetsuppdraget går till Socialstyrelsen, som har fått ett uppdrag i tre delar kring nationell screening. Myndigheten har sedan några år tillbaka en modell med 15 kriterier för att bedöma vilka nya screeningprogram som bör införas nationellt, en modell som inte bara gäller cancer utan alla sjukdomar. Ett par exempel på kriterier är att det ska finnas åtgärder mot sjukdomen som ger bättre effekt om de genomförs tidigt, och att hälsovinsterna ska överväga negativa effekter av screeningprogrammet.

I det nya regeringsuppdraget ingår att se över modellen och undersöka hur den kan utvecklas, samtidigt som Socialstyrelsen utvecklar sin samverkan med landsting och regioner om framtida screeningmetoder.

Mattias Fredricson, enhetschef Socialstyrelsen.
Mattias Fredricson, enhetschef Socialstyrelsen.

– Jag ser det här som att vi har fått i uppdrag att stärka vår roll som nationell screeningaktör. Då är det viktigt att göra det i dialog med dem som vi tar fram metoderna för, säger Mattias Fredricson, chef för Socialstyrelsens enhet med ansvar för screeningfrågor.

I Socialstyrelsens uppdrag ingår också en så kallad horizon scanning inom just cancerscreening – en kvalificerad omvärldsbevakning för att se vad som är på gång i andra länder. Den delen av arbetet genomförs i samverkan med RCC, Sveriges regionala cancercentra.

– Vi har inte hunnit påbörja arbetet ännu, men vi kommer snart att inleda en dialog med RCC för att börja undersöka vad i andra länder vi kan dra lärdom av, säger Mattias Fredricson.

Alla myndighetsuppdragen i regeringens nya cancerstrategi ska redovisas under 2019.