Sahlgrenska Universitetssjukhuset har inlett processen för att bli ackrediterat som Comprehensive Cancer Center.

Ansökan, som är skickad till Organization of European Cancer Institutes (OECI), sker i samverkan med Sahlgrenska akademin och Regionalt Cancercentrum.

– Det är många som står bakom denna ansökan. Det har varit viktigt att förankra beslutet, inte bara på ledningsnivå utan även bland vårdens chefer och hos företrädare för forskning och utveckling, säger Per Karlsson, professor och överläkare i onkologi samt förste chefläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Att vara ett ackrediterat Comprehensive Cancer Center (CCC) innebär att sjukhuset uppfyller europeiska kvalitetsstandards i fråga om bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering samt forskning, undervisning och utbildning.

– Det är ett omfattande arbete, samtidigt innebär det också att vi gör en omfattande genomlysning av vår organisation och våra processer. Vi får rannsaka oss själva och kartlägga flaskhalsar och vad vi behöver förbättra. Det är en lärorik process. Vi ser också möjligheter att skapa synergier och synka aktiviteter inom forskning, utveckling och utbildning, säger Göran Matejka, biträdande sjukhusdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Oslo först i Norden

Universitetssjukhuset i Oslo var först i Norden att 2017 bli ackrediterat av OECI. I april i år fick Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet sin ackrediteringsstämpel. Flera universitetssjukhus i landet följer nu efter. Förutom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har även Akademiska sjukhuset samt Skånes universitetssjukhus startat sina ackrediteringsprocesser.

– Vi har ett gott samarbete inom landet, men också i Norden. Vi har bland annat varit på studiebesök på universitetssjukhuset i Oslo och har en nära och tät dialog med företrädare där. Det är ett stort stöd för oss i vår fortsatta process eftersom vi ser stora organisatoriska likheter mellan våra universitetssjukhus.

Blir SU ett ackrediterat cancercenter innebär det en identitet och en struktur som samlar cancervården på ett sätt som inte görs idag. Detta kommer att ge ökad trygghet, tillgänglighet och bättre vård för patienten, menar Per Karlsson.

– Vi ser också ett lyft för den kliniska forskningen. Ett viktigt krav för att bli ackrediterat är att cancerpatienter ingår i kliniska studier och prövningar.

Göran Matejka, biträdande sjukhusdirektör, och Per Karlsson, professor och överläkare i onkologi samt förste chefläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Göran Matejka, biträdande sjukhusdirektör, och Per Karlsson, professor och överläkare i onkologi samt förste chefläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Sahlgrenska Cancer Center

Som ett första steg mot ackreditering har Sahlgrenska universitetssjukhuset etablerat Sahlgrenska Cancer Center, en förutsättning för att så småningom uppgraderas till ett Comprehensive Cancer Center.

– Under processen med ackreditering samtidigt bygger vi upp den interna styrmodellen, det vill säga den organisation som tillsammans med befintlig ”linje” genomgår ackreditering. När SU fått ackreditering byter centrat formellt namn till Sahlgrenska Comprehensive Cancer Center, säger Göran Matejka.

Vid Göteborgs universitet har det sedan tidigare funnits en forskningsfacilitet på Medicinarbergets campus som heter just Sahlgrenska Cancer Center. För att förtydliga och undvika missförstånd ändras det namnet den 1 juli till Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning.

Life Science kluster

Parallellt med ackrediteringsansökan pågår ett omfattande programarbete för att koppla ihop verksamheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset med de medicinska institutionerna belägna på Medicinarberget, ett stenkast från sjukhuset. Genom utvecklingen av Sahlgrenska Life och projekteringen av nya byggnader på cirka 115 000 kvadratmeter finns en förhoppning om att kunna knyta samman den kliniska- och prekliniska forskningen, högspecialiserad vård, utbildning och Life Science.

– Här finns stora möjligheter att skapa större samarbetsytor och ett liknande kluster som det i Oslo där människor från olika håll kan generera nya idéer och samarbeta i kliniska ”life labs” och translationella miljöer. Det kommer att gynna den onkologiska forskningen och vården, säger Per Karlsson.

I nära anslutning till Sahlgrenska universitetssjukhuset ligger även Wallenberg Centre of Molecular and Translational Medicine vid Göteborgs universitet. Wallberg Center bygger på de styrkeområden som finns i Göteborg och den nära koppling som finns mellan forskning, sjukvård, universitet och industri, främst AstraZeneca.

På området finns även Sahlgrenska Science Park, en arena för aktörer inom Life Science. Ett viktigt uppdrag är att koppla samman näringsliv, forskning och hälso- och sjukvård mot internationella samverkansplattformar. En ackreditering av Sahlgrenska universitetssjukhuset till ett Comprehensive Cancer Center är ett lyft för hela Life Science- sektorn. Det menar Charlotta Gummesson, VD för Sahlgrenska Science Park.

– Vi välkomnar varmt den här satsningen och att regionen får en stärkt roll inom onkologi. Det ligger helt i linje med att vara ett patientfokuserat universitetssjukhus med ambitionen att driva forskning och utveckling av högsta kvalitet. Det gör även SU till en alltmer internationellt attraktiv partner för den forskande industrin. Det kan gynna regionens näringsliv på många sätt, samtidigt som det ökar möjligheten för regionens medborgare att snabbt få tillgång till nya innovativa behandlingsformer i samband med kliniska prövningar.