iStock_000012754557_Large Sedan millennieskiftet har dödligheten i malaria minskat med 60 procent. Bland barn upp till fem år har dödligheten pressats ner med 65 procent. Därmed har ett av FN:s åtta millenniemål för en bättre värld uppnåtts. Det framgår av en färsk rapport från Unicef och WHO, Världshälsoorganisationen. Kring 2000 betraktades kriget mot malaria som förlorat. Mer än en miljon människor dog årligen i sjukdomen och av dem en stor andel barn under fem år. Och sjukdomen skördade allt fler liv. Särskilt Afrika söder om Sahara var drabbat – i dessa länder svarade malaria för mer än vart femte dödsfall bland barn upp till fem år. Malaria hade nr 6 bland FN:s millenniemål för en bättre värld. Målet till 2015 var att bryta den negativa utvecklingen och minska dödligheten i malaria, antalet barn som sover bakom myggnät preparerade med insektsmedel skulle öka liksom antalet barn som behandlas med lämpliga läkemedel mot malaria. Alla delmål uppnåddes, konstateras i rapporten. Förekomsten av malaria i befolkningen i riskzonen minskade med 37 procent mellan år 2000 och 2015. Vid millennieskiftet avled 47 personer av 100 000 personer i riskområden och 2015 hade andelen minskat till 19 individer av 100 000 – en minskning med 60 procent.

Snabb ökning av preparerade myggnät

Vid millennieskiftet sov nästan inga små barn bakom myggnät som behandlats med insektsgifter. År 2015 sover två av tre barn under fem år bakom sådana myggnät. För 15 år sedan behandlades praktiskt taget inga barn med feber med en läkemedelskombination (ACT) som innehöll artemisin – nu får 13 procent av de små barnen med feber sådan behandling. ACT är den rekommenderade behandlingen i Afrika söder om Sahara och samtidigt som användningen av den har ökat så används andra läkemedelsbehandlingar mindre ofta. Detta har bidragit till att dödligheten i malaria sjunkit med två tredjedelar bland de unga barnen under de senaste 15 åren.

3,2 miljarder människor i riskzonen

Men, påpekar rapporten tydligt, även om det skett stora framsteg i behandlingen av malaria i alla länder. Enligt rapporten har visserligen 6,2 miljoner dödsfall i malaria förhindrats sedan millennieskiftet men fortfarande leder malaria till omfattande hälsoproblem i många länder. Visserligen har antalet länder och territorier där människorna riskerar att få malaria minskat från 106 till 97 mellan 2000 och 2015 – samtidigt har antalet människor i dessa riskområden ökat från 2,4 miljarder till 3,2 miljarder.

Fem viktiga faktorer

RapportenRapporten identifierar fem faktorer som kan påverka bekämpningen av malaria:
  • Finansiering. Det internationella ekonomiska stödet till malariabekämpning har ökat 20 gånger. Även de inhemska satsningarna har ökat år från år.
  • Bättre planering och samarbeten. Allt fler instanser anammar WHO:s rekommendationer och har samordnat sina agendor för malariakontroll.
  • Innovation. Sedan år 2000 har nya metoder och tekniker utvecklats och kommit till användning. Läkemedelskombinationer baserade på artemisin har visat sig vara mycket effektiva mot en av de svåraste malariaparasiterna Plasmodium falciparum, som ofta var resistent mot vanliga läkemedel.
  • Mer effektiva sjukvårdssystem. Särskilt i afrikanska länder söder om Sahara har sjukvårdssystemen stärkts. I vissa länder har nationella hälsoförsäkringar minskat både geografiska och finansiella hinder.
  • Ekonomisk utveckling. Snabb ekonomisk utveckling i flera länder har lett till bättre näringsstatus, bättre bostäder, transporter och livsstilsmönster som allt bidrar till att både minska risken att drabbas av malaria och en bättre prognos för de som infekteras med malariaparasiter.

90 procent färre sjuka och döda till 2030

Många miljoner människor står utanför de åtgärder mot malaria som har genomförts. Det finns två formulerade strategier för de närmaste 15 årens fortsatta kamp mot malaria. Den ena, Global technical strategy for malaria 2016-2030 har utvecklats av WHO och den andra av Roll Back Malaria Partnership. Båda strategierna har målet att minska både nya fall av malaria och dödligheten orsakad av sjukdom med minst 90 procent till år 2030 jämfört med situationen 2015. Ett annat mål är att minst 35 länder som hade malariafall 2015 ska vara fritt från sjukdomen 2030.

Bilder

Barn "Malaria kills". Foto: IStockPhoto (omfattas inte av CC. All rights reserved) Omslag rapport. Foto: Skärmdump från pdf, LIF (CC BY-NC-ND 3.0)