Med en ny strategi vill Region Skåne ta täten inom läkemedel och öka användningen av nya effektiva läkemedel, få till fler kliniska läkemedelsprövningar och dra nytta av det nya digitala vårdsystem som nu införs.

– Vi vill ligga i framkant vad gäller läkemedelsanvändning – fasa in nya och fasa ut gamla som är mindre effektiva. Ska vi kunna ge våra medborgare en så god hälso- och sjukvård som möjligt måste vi hitta sätt att använda det allra senaste, exempelvis på cancerområdet, och då krävs ett tillskott, säger Gilbert Tribo (L).

Gilbert Tribo
Gilbert Tribo

I läkemedelsstrategin nämns det nya digitala vårdsystem som håller på att införas i Skåne och som ska bli ett stöd för bättre läkemedelsanvändning. När den förskrivande läkaren matat in information om patientens diagnos och symtom ska systemet ge beslutsstöd vid valet av läkemedel, och kunna slå larm vid förskrivning av preparat som riskerar att interagera med tidigare ordinationer. Strategin betonar också att alla läkare ska ha tillgång till så kallad producentobunden information om effektiv och säker läkemedelsanvändning.

– Det är ingen hemlighet att när läkemedelsindustrin inte längre fick stå för utbildningen av vårdpersonal så uppstod det ett glapp, och det har tagit tid att fylla det. I Skåne har vi en fantastiskt duktig läkemedelsenhet som gör en mängd riktade utbildningsinsatser, men det arbetet behöver öka ännu mer. Vi har också en mycket god dialog och samverkan med bland annat Lif för att se hur vi kan förbättra informationen. Industrin är förstås intresserad av att sälja sina läkemedel och tjäna pengar, men vi är också intresserade av att använda dem – och ingen av oss har ett intresse av en överförskrivning. Så jag tror att vi når framgång om vi arbetar tillsammans, säger Gilbert Tribo.

Magnus Lejelöv
Magnus Lejelöv

Mer stöd till kliniska prövningar och läkemedelsintroduktion

Magnus Lejelöv, sakkunnig vid Lif, håller med om att samverkan mellan organisationen och Region Skåne fungerar mycket bra, och han är positiv till den nya strategin.

– Den är tydlig och överskådlig, den är patientfokuserad och den knyter an till de nationella strategierna för läkemedel och Life Science. I budgeten säger dessutom regionen tydligt att nya effektiva läkemedel ska ses som en investering, och det är ett väldigt bra tankesätt. Sedan kunde jag önska att man i en framtida strategi satsar på att det digitala vårdsystemet ska kunna användas för automatisk uppföljning också, för det kan ge ännu mer effektiv läkemedelsanvändning, säger Magnus Lejelöv.

Två frågor som är nära knutna till varandra är behovet av kliniska prövningar, och behovet av en bra introduktion och utvärdering av nya läkemedel. Strategin gör klart att regionen behöver ge stöd och skapa goda förutsättningar på båda områdena. Gilbert Tribo räknar med att fler kliniska prövningar skulle ge Skåne ökad tillväxt, men också öka kunskapen så att det blir lättare att introducera nya läkemedel när de väl är godkända.

– Därför har vi gett ett gemensamt uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören och den regionala utvecklingsdirektören att undersöka hur vi kan arbeta med detta. Vi har fattat beslut om att skapa en struktur för kliniska prövningar och avsätta resurser till den – men några mer konkreta planer finns inte än, säger Gilbert Tribo.

Bättre beredskap med egna lager

Det senaste året har Region Skåne också inventerat läkemedelsförsörjningen i regionen, ett arbete som pågick redan innan pandemin bröt ut. Förra hösten slogs fast att regionen hade ett lager av slutenvårdsläkemedel som omkring skulle räcka i ungefär fjorton dagar, och att detta var för lite och behövde ses över. Men beslutet hann inte omsättas i praktiken innan corona-smittan bröt ut. Gilbert Tribo konstaterar att det senaste året gjort det ännu tydligare att en strategi för läkemedelsförsörjning verkligen behövs. Men han är också frustrerad över det han uppfattar som ensidig kritik från regeringen riktad mot regionerna för att de inte haft tillräckligt stora lager.

– Istället för att kritisera oss så ge oss verktyg för att kunna göra det bättre! Det var till stor del öppenvården som var problemet – men vi får ju enligt lag inte lagerhålla öppenvårdsläkemedel. Nu har vi kringgått det genom att ändå upphandla lager som vi äger tillsammans med andra regioner, läkemedel som vi kan sälja till apoteken som sedan i praktiken säljer tillbaka det till oss igen.

Gilbert Tribo konstaterar att beredskapen är betydligt bättre nu, både vad gäller läkemedel och lager av skyddsutrustning. Men tillgången måste utvärderas kontinuerligt och det krävs ett system för att regelbundet omsätta eller byta ut det lagerhållna.

– Man vet ju aldrig hur ett system fungerar förrän det prövas, men jag upplever att det fungerar i dag, säger Gilbert Tribo.

En nära koppling mellan den regionala och den nationella läkemedelsstrategin och ett aktivt arbete med miljöfrågor är andra mål i Skånes nya läkemedelsstrategi.

– Regionerna behöver arbetar tillsammans i mycket större utsträckning än vi gjort, inte minst vid introduktion av dyra läkemedel för små patientgrupper. Det måste finnas en jämlik tillgång så att den som har rätt till ett visst läkemedel i en region också har det i en annan. Och på miljöområdet måste vi samarbeta med kommunerna, för att säkra att avloppsvatten renas från läkemedelsrester. Det krävs mer kunskap om detta hos reningsverken, säger Gilbert Tribo.