”Access to high quality oncology care across Europe” fokuserar på kolorektal-, lung- och prostatacancer i Sverige, Frankrike, Tyskland och Polen.
”Access to high quality oncology care across Europe” fokuserar på kolorektal-, lung- och prostatacancer i Sverige, Frankrike, Tyskland och Polen.
Den nationella cancerstrategin och regionala cancercentrum räcker inte om Sverige på sikt ska kunna erbjuda en effektiv och högkvalitativ cancervård. Forskare vid IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund, har i en rapport jämfört cancervården i fyra länder i Europa. Rapporten lyfter fram åtgärder som andra länder vidtar, men inte Sverige. Minst en av tre som lever i Sverige i dag kommer någon gång under livet att få en cancerdiagnos. I Europa diagnostiseras nära tre miljoner nya cancerfall varje år. Efter hjärt-kärlsjukdomar är cancer den vanligaste dödsorsaken inom EU.
Thomas Hofmarcher
Thomas Hofmarcher
I rapporten ”Access to high quality oncology care across Europe” från Institutet för hälsoekonomi i Lund, har forskare kartlagt styrkor och svagheter när det gäller europeiska patienters väg genom vården. Rapporten fokuserar på tre vanliga cancertyper: kolorektal-, lung- och prostatacancer och visar på skillnader och likheter när det gäller förebyggande åtgärder, screening, diagnostik och behandling i fyra länder: Sverige, Frankrike, Tyskland och Polen. – Det som är tydligt är att Sverige inte vidtar åtgärder som andra länder gör, vilket hindrar tillgången på effektiv cancervård och behandling, säger Thomas Hofmarcher, hälsoekonom och forskare vid IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund.
Bengt Jönsson och Nils Wilking
Bengt Jönsson och Nils Wilking

Sverige tvekar om screening

Han är tillsammans med professor Bengt Jönsson vid Handelshögskolan i Stockholm, samt Nils Wilking, verksam vid Karolinska institutet samt Skånes universitetssjukhus, författare till rapporten. Tyngdpunkten har lagts på tillgängligheten till effektiva screeningprogram samt innovativa läkemedelsbehandlingar. Rapporten innehåller flera förslag till åtgärder för att förbättra cancervården. Ett förslag är att införa screening för kolorektalcancer. – Till skillnad från övriga länder tvekar Sverige, förvånande nog, att införa screening för tjock- och ändtarmscancer. Det är den i särklass mest kostnadseffektiva metoden att tidigt upptäcka och behandla cancer, säger Thomas Hofmarcher. Han refererar till EU-rådet som redan 2003 rekommenderade sina medlemsländer att införa screening för kolorektalcancer. I Sverige har screening testats endast i pilotförsök i Stockholms läns landsting och på Gotland, men något beslut om att införa ett nationellt screeningprogram är inte fattat. I februari 2014 inleddes ett nationellt forskningsprogram, SCREESCO, som omfattar 200 000 patienter på 35 sjukhus i 18 landsting.

Svenska patienter får vänta

En annan tydlig skillnad, menar Thomas Hofmarcher, är att Sverige använder cancerläkemedel i mindre utsträckning än exempelvis Tyskland och Frankrike. Det är också svårare för innovativa läkemedel att ta sig in på marknaden i Sverige jämfört med andra länder. Det leder till att svenska patienter kan få vänta i ett till två år på läkemedelsbehandlingar som redan används i Europa. – Det finns, sedan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, inrättades år 2002, ett mycket tydligare och mer ensidigt fokus på kostnadseffektivitetsprincipen, jämfört med övriga länder, menar Thomas Hofmarcher. Rapporten tar även upp bristen på specialister; att upprätthålla ett säkert patientomhändertagande, och bedriva kvalitetsarbete, undervisning eller forskning på universitetsnivå kommer radikalt att försvåras inom bara några få år i samband med stora pensionsavgångar. – Trenden är densamma i hela Europa. Förekomsten av cancer ökar i befolkningen, samtidigt som bristen på specialistläkare ökar. Detta är ett stort problem som politiker behöver tackla. Annars kommer vi att få svårt att dra nytta av nya landvinningar inom exempelvis teknik, läkemedel och nya behandlingsstrategier.

Lev längre med sund livsstil

Rapporten lyfter även fram vikten av hälsofrämjande och preventiva insatser för att möta morgondagens utmaningar. Även om Sverige har en förhållandevis frisk befolkning jämfört med övriga länder, ökar de så kallade icke smittsamma sjukdomarna. Världshälsoorganisationen WHO, menar att sunda levnadsvanor kan förebygga cirka 30 procent av all cancer. De som inte röker, äter hälsosamt, är fysiskt aktiv och dricker måttligt med alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än de med ohälsosamma vanor. – I Polen röker till exempel 31 procent av alla vuxna män. I Sverige är motsvarande siffra 14 procent. Förekomsten av lungcancer är också betydligt lägre i Sverige än i Polen. Att bekämpa cancer handlar inte bara om bot och behandling, utan lika mycket om satsningar på hälsofrämjande metoder. Här har politikerna ett stort ansvar, säger Thomas Hofmarcher.
Rapporten ”Access to high quality oncology care across Europe” är beställd och finansierad av läkemedelsföretaget Janssen Pharmaceutica. Företaget har inte haft något inflytande eller någon redaktionell kontroll över innehållet. Resultaten i rapporten bygger, enligt författarna, på oberoende forskning vid IHE, Institutet för hälso-och sjukvårdsekonomi i Lund.

Bilder

Rapporten. Bildcollage, LIF, Lotta Fogelström (CC BY-NC-ND 3.0) Thomas Hofmarcher. Foto: Privat bild (omfattas inte av CC. All rights reserved) Bengt Jönsson och Nils Wilking. Foto: LIF, Sten Erik Jensen (CC BY-NC-ND 3.0)