Sjukvårdsminister Gabriel Wikström och Anders Knape, ordförande i SKL, presenterade överenskommelsen om en bättre cancervård.
Sjukvårdsminister Gabriel Wikström och Anders Knape, ordförande i SKL, presenterade överenskommelsen om en bättre cancervård.
Efter en överenskommelse mellan staten och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, satsas två miljarder kronor i en riktad satsning för att förkorta förloppet från misstanke om cancer till diagnos och inledd behandling. Under 2015 handlar det framför allt om fem cancerdiagnoser där det ska införas så kallade standardiserade vårdförlopp efter den danska förebilden pakkeforløb. Redan den före detta regeringen inledde arbetet att formulera innehållet i den överenskommelse mellan regeringen och SKL som presenterades den 26 januari 2015. Även den ekonomiska storleksordningen, 500 miljoner kronor per år, var känd sedan tidigare.
Anders Knape
Anders Knape
Anders Knape, ordförande för SKL, är glad över överenskommelsen, inte minst för att den gäller i flera år. – Överenskommelsen fanns i pipeline, men var inte färdig före valet. I det här fallet bromsades inte arbetet, utan den nya regeringen hade en stark vilja att sluta avtal med oss. Sedan är ofta inte beloppens storlek det avgörande för vilken effekt en åtgärd får. Kömiljarden innebar kraftigt kapade köer trots att den handlade om lite pengar i förhållande till hela sjukvårdsbudgeten, sade han.

Inga landsting har generellt korta väntetider

Det är ofta stora skillnader mellan landstingen i exempelvis hur snabbt cancervården klarar av att utreda en misstanke om cancer och hur lång tid det tar innan behandling påbörjas när en cancerdiagnos är satt. Men det är inte så att några landsting generellt sett har kortare väntetider och andra generellt långa väntetider. I verkligheten varierar det från diagnos till diagnos.
Gabriel Wikström
Gabriel Wikström
Sjukvårdsminister Gabriel Wikström sade att överenskommelsen inte handlar om att få kortast möjliga väntetider. – Ledtiderna ska kortas men inte till varje tänkbart pris. Det handlar både om kortare väntetider och högre kvalitet på vården. Vi vill också se minskade skillnader mellan landstingen, sade han. Överenskommelsen syftar också till att stärka den nationella cancerstrategin och samarbetet mellan de regionala cancercentrumen och vården i övrigt.

Danmark och Norge går före

2007 infördes det så kallade pakkeforløb i Danmark som angav innehåll och tidsramar för hur sjukvården skulle handlägga patienter från en misstanke om cancer. Det innebär en starkare nationell styrning av cancervården. Även Norge är på väg att införa en liknande satsning. – Med pakkeforløb har man i Danmark lyckats få kortare väntetider, förbättrad samverkan och mer nöjda patienter och medarbetare. Alltså precis det vi vill uppnå i Sverige, sade Gabriel Wikström. Fram till den 15 mars ska de enskilda landstingen besluta om och formulera en handlingsplan som visar hur de tänker införa standardiserade vårdförlopp. Senast den 1 november 2015 ska de redovisa vad de åstadkommit. I arbetet ska de också samarbeta med de regionala cancercentrumen (RCC).

Statliga stimulansmiljoner

– Detta är en förutsättning för att de ska få ta del av de statliga stimulansmedlen som är 413 miljoner kronor under 2015. SKL:s styrelse tog beslutet i full enighet liksom i vår hälso- och sjukvårdsberedning. Jag har inte upplevt några dubier mot detta från sjukvårdsdirektörerna eller något annat håll, sade Anders Knape. Utöver 413 miljoner kronor i stimulansmedel ingår 9 miljoner kronor i nationellt och regionalt stöd via SKL och RCC, 12 miljoner kronor i regionalt stöd via RCC och 10,5 miljoner kronor till övrig kvalitetsutveckling inom cancerområdet. Sammanlagt handlar det om 444,5 miljoner kronor för 2015. Om något landsting skulle ställa sig utanför kommer man att halka efter övriga landsting och det kommer medborgarna att ifrågasätta, menar Anders Knape. Ett skäl till att överenskommelsen tagits emot positivt är att alla ser behovet av det och att perspektivet är långsiktigt, sade Gabriel Wikström. – Det är så här det borde se ut när vi sluter överenskommelser, och jag är hoppfull om att det också kommer, att leda till goda resultat även i Sverige.

De första vårdförloppen som ska införas under 2015 är:

  • Akut myeloisk leukemi
  • Huvud- och halscancer
  • Matstrups- och magsäckscancer
  • Prostatacancer
  • Cancer i urinblåsa och urinvägar
– För de mest allvarliga fallen av prostatacancer är medianvärdet idag 172 dagar i hela landet och väntetiden kan vara upp emot 300 dagar på sina håll. Med vårdförloppen kan vi korta ner väntetid till behandling till så lite som 28-60 dagar, sade Gabriel Wikström. Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare på SKL, berättade att vårdförlopp för tio ytterligare diagnoser arbetas fram under året och ska införas under 2016. Senare under fyraårsperioden tillkommer fler diagnoser.

Bilder

Gabriel Wikströn och Anders Knape. Foto: LIF, Sten Erik Jensen (CC BY-NC-ND 3.0)