Utveckling av nya diagnostiska metoder, behandlingsmetoder och tjänster inom medicinteknik är avgörande för att svensk sjukvård och omsorg ska förbättras och effektiviseras. Det finns framsteg inom digitalisering, diagnostik och nya terapier, men det tar alltför lång tid innan ny kunskap införs. Hinder är bland annat organisation, komplexa inköpsrutiner, brist på motivation, ansvar och otydliga incitamentsstrukturer. Det skriver Swedish Medtech i sitt inspel till forskningspropositionen.

I den kommande propositionen vill organisationen bland annat se bättre möjligheter för företag att delta i forsknings- och utvecklingssamarbeten av hög kvalitet och relevans. Ett sammanhållet innovationssystem med förnyelseförmåga och ett gott samverkansklimat ökar Sveriges attraktionskraft för företag när de beslutar om lokalisering av forskning, utveckling och produktion.

Industriforskningsinstituten är centrala i innovationssystemet, inte minst för små och medelstora företag, vilka är vanliga inom medicinteknik. Swedish Medtech vill se en tillfällig akut finansieringsmöjlighet till innovationsdrivna små och medelstora företag för att överbrygga svårigheter i samband med införandet av det nya medicintekniska regelverket.

Swedish Medtech är kritiskt till förslaget i Styr- och resursutredningen (Struten) som innebär att anslagen till de statliga forskningsfinansiärerna minskar på bekostnad av högre basanslag till universiteten. Man har inte på ett trovärdigt vis kunnat visa att ökade basanslag varken leder till bättre kvalitet på forskningen eller ökat nyttiggörande. Ett annat förslag är att det byggs plattformar, som Bioventure Hub och Testa Center, inom medicinteknikområdet för att underlätta samarbete mellan stora och små företag.

Långsiktigt stöd till högriskprojekt

Resurser som konkurrensutsatts är viktiga och kvalitetsdrivande. Swedish Medtech ser också att medel särskilt från Vinnova har en nyckelroll för samverkan och organisationen anser därför att medelstilldelningen via Vinnova behöver öka inom flera områden. En viktig satsning är ett långsiktigt program inom Life Science för samverkan i explorativa tvärsektoriella högriskprojekt, med syfte att forska fram och utveckla innovationer som har förutsättning att leda till nästa generations exportintäkter.

Med de strategiska innovationsprogrammen ville regeringen skapa nya, långsiktiga och fördjupade samverkansprojekt mellan universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. De är bra instrument för att stärka samverkan och öka nyttiggörande av FoU, men det behövs tydligare prioriteringar i valet av aktiviteter.

En tydlig infrastruktur och ett välfungerande regelverk för hälsodata har stor betydelse för forskning, utveckling och innovation inom hälsa och vårdområdet. Tillgång till data är avgörande för att stärka och utveckla hälsan i landet, för preklinisk och klinisk forskning, för produktutveckling inom medicinteknik och läkemedel, men också för uppföljning när nya behandlingsmetoder introduceras.

Swedish Medtech vill genom tydligare lagstiftning och satsning på relevant infrastruktur stärka möjligheterna för användning av hälsodata i forskning, utveckling och uppföljning. Man vill stärka Sveriges långsiktiga kunskaps- och kompetensförsörjning inom analys av större datamängder, AI och maskininlärning. Detta bör genomföras genom forsknings- och utvecklingssatsningar i samverkan med företag och satsningar på forskarskolor.

Organisationen vill se fler satsningar på klinisk behandlingsforskning, bland annat genom att universitetssjukvården ges ett tydligt uppdrag att tidigt introducera innovativa behandlingsmetoder och att strukturerat och snabbt följa upp utfall av klinisk effekt, patientupplevelse och hälsoekonomi.