Rotavirus ger kräkningar och vattentunna diarréer i mellan tre till åtta dagar. Efter en infektion kan barnet utsöndra viruset i några veckor.

Nyligen lämnade Folkhälsomyndigheten in ett beslutsunderlag om rotavirusvaccination till regeringen som nu är ute på remiss. Enligt Folkhälsomyndighetens beräkning skulle en allmän rotavirusvaccination innebära besparingar på cirka 120 miljoner om året, främst tack vare färre antal dagar som föräldrar vårdar sitt sjuka barn.

I princip alla barn drabbas av rotavirus en eller flera gånger innan de har fyllt fem år. Folkhälsomyndigheten uppskattar vidare att antalet barn under fem år som vårdas på sjukhus kan minska från cirka 2 100 till cirka 170 barn om året. Besöken i primärvården, av nämnda ålderskategori barn, uppskattar myndigheten minska från cirka 14 000 till 3 600.

Redan i dag erbjuder fyra regioner och landsting rotavirusvaccin; Jönköping, Stockholm, Västra Götaland och Örebro. Men det är regeringen som fattar beslut om huruvida landsting och regioner ska vara skyldiga att erbjuda ett visst vaccin.

Rotavirusvaccinet riktar sig till barn från 6 veckors ålder. Vaccinet ges som en lösning via munnen vid två, eller tre, tillfällen. Alla doser ska vara givna när barnet är 24 respektive 32 veckor – beroende på typ av rotavirusvaccin.

Men regeringens beslut kring rotavirusvaccination kan dra ut på tiden. Lina Glans, politisk sakkunnig hos sjukvårdsminister Gabriel Wikström, meddelar att rotavirusvaccinet inte är prioriterat, sett till beslut om andra vacciner.

Regeringen har på sitt bord redan två andra vaccinationsunderlag som det ännu inte fattats beslut om. Det ena gäller hepatit B i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och det andra särskilda vaccinationer för utsatta grupper. För över tre år sedan lämnade Socialstyrelsen en rekommendation till regeringen om allmän vaccination mot hepatit B, men ännu har inget beslut fattats.