EU-kommissionen arbetar med kriterielistan för ny värdstad till EMA.

Inom EU-kommissionen pågår arbetet med att ta fram en lista över vilka kriterier som ska vara vägledande när en ny värdstad för EMA ska beslutas, till följd av Brexit. Och tiden är knapp, enligt uppgift kan EU:s stats- och regeringschefer fatta beslutet redan i samband med toppmötet i juni i år, förutsatt att Storbritannien formellt begärt utträde ur EU via fördragets artikel 50.

Ett utkast till lista över fyra övergripande kriterier, som läckt ut till nyhetsbyrån Politico, präglas framför allt av att flytten från London ska ske så smidigt som möjligt. EMA har till följd av Brexit-omröstningen och osäkerhet inför framtiden redan problem med att man tappar nyckelkompetens. Därför är det viktigt dels med ett snabbt besked om en ny värdstad, dels att den nya placeringen har en attraktivitet som leder till att de flesta av de 900 anställda vill fortsätta arbeta vid EMA.

Sverige inväntar kommissionen

Diplomaten Christer Asp, som leder regeringens arbete för att få EMA till Sverige, påpekar i en kommentar för LIFe-time.se att det ännu inte finns någon officiell lista över kriterier från EU-kommissionen. Men han understryker vikten av ett snabbt beslut i frågan, helst redan i juni:

– Vi stödjer EMA:s och Kommissionens planer på ett snabbt beslut fullt ut. Det råder redan osäkerhet bland personalen inom EMA och ju längre tiden går desto större blir risken för avhopp, vilket ger risk för negativa konsekvenser för verksamheten, säger Christer Asp.

Det första kriteriet på utkastet till lista, som Politico tagit del av, handlar om att EMA måste kunna vara i full drift från första dagen i en ny värdstad. Myndigheten måste kunna klara uppsatta tidsgränser för utvärdering av nya läkemedel även under en övergångsperiod. Dessutom måste allt arbete kring uppföljning och säkerhetsrapportering fungera utan avbrott. Detta ställer mycket höga krav på tekniskt kapacitet, samt stabilt och snabbt internet.

Det andra kriteriet handlar om stadens förutsättningar att bli värd för EMA. Myndighetens lokaler måste ha goda förbindelser med en internationell flygplats som har direktflyg till de flesta EU-länderna. Värdstaden måste också ha en hotellkapacitet på 30 000 hotellnätter per år för de omkring 300 experter som en normaldag reser in för möte med EMA. Staden måste också ha en stor fastighetsmarknad som snabbt kan erbjuda boende för 900 familjer.

De tredje och fjärde kriterierna handlar om livskvalitet för EMA:s medarbetare och medföljande familjer. Det finns ungefär 650 barn till de anställda vilket ställer höga krav på kapacitet i internationella skolor, samt förskoleplatser. Tillgång till en expansiv arbetsmarknad och god hälso- och sjukvård kommer också att vara viktigt för medföljande makar.

Vetenskaplig miljö viktigt

Christer Asp anser att de kriterier som nämns i det utkast Politico tagit del av är vad det svenska sekretariatet hade förväntat sig. Han påpekar att det ännu saknas kriterier som Sverige tycker är viktiga.

– Jag saknar kriterier kring den vetenskapliga miljö som finns i värdlandet, som kan gynna och vara till EMA:s fördel. Här har vi från svensk sida en stark kandidatur. Vi är ledande inom Life Science-utveckling, säger Christer Asp.

Christer Asp.
Christer Asp.

– Den roll som de nationella läkemedelsmyndigheterna spelar bör också tas i beaktande, eftersom mycket av arbetet utförs av dessa inför beslut. I dag är de svenska och brittiska läkemedelsmyndigheterna EMA:s främsta samarbetspartners, och det är viktigt av flera skäl. Det handlar delvis om effektiviteten i EMA:s eget arbete och samspelet med andra aktörer. Men en stark nationell myndighet som den svenska kan också vara behjälplig i att få en så sömlös övergång till det nya värdlandet som möjligt. Det får inte bli avbrott utan EMA:s arbete måsta fungera från en dag till en annan.

Ytterligare en fördel som Christer Asp lyfter upp i alla kontakter är att den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC redan finns i Stockholm. Det kan enligt honom ge synergieffekter för båda myndigheterna.

Inom kort kommer Sverige att offentliggöra en broschyr som tydliggör de svenska fördelarna inför EMA-beslutet och vad Stockholm-Uppsalaregionen kan erbjuda.